بیلبوردها

بیلبورد تبلیغاتی بزرگراه امام علی (ع)
مرداد, ۱۳۹۸
 
نوع موضوع کمپین مشتری موقعیت
بیلبورد اینترنت بانک اینترنت بانک ملت ماه شد بانک ملت تهران
ادامه مطلب
بیلبورد تبلیغاتی بزرگراه حکیم
مرداد, ۱۳۹۸
 
نوع موضوع کمپین مشتری موقعیت
بیلبورد اینترنت بانک اینترنت بانک ملت ماه شد بانک ملت تهران
ادامه مطلب
بیلبورد تبلیغاتی تهرانپارس
مرداد, ۱۳۹۸
 
نوع موضوع کمپین مشتری موقعیت
بیلبورد اینترنت بانک اینترنت بانک ملت ماه شد بانک ملت تهران
ادامه مطلب
بیلبورد تبلیغاتی بزرگراه شهید عراقی
مرداد, ۱۳۹۸
 
نوع موضوع کمپین مشتری تعرفه
بیلبورد اینترنت بانک اینترنت بانک ملت ماه شد بانک ملت ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ادامه مطلب
بیلبورد تبلیغاتی بزرگراه همت
مرداد, ۱۳۹۸
 
نوع موضوع کمپین مشتری تعرفه
بیلبورد اینترنت بانک اینترنت بانک ملت ماه شد بانک ملت ۴,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ادامه مطلب
بیلبورد تبلیغاتی خیابان دکتر شریعتی
مرداد, ۱۳۹۸
 
نوع موضوع کمپین مشتری تعرفه
بیلبورد اینترنت بانک اینترنت بانک ملت ماه شد بانک ملت ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ادامه مطلب
بیلبورد تبلیغاتی بزرگراه شیخ فیض اله نوری
مرداد, ۱۳۹۸
 
نوع موضوع کمپین مشتری تعرفه
بیلبورد اینترنت بانک اینترنت بانک ملت ماه شد بانک ملت ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ادامه مطلب
بیلبورد تبلیغاتی بزرگراه مدرس
مرداد, ۱۳۹۸
 
نوع موضوع کمپین مشتری تعرفه
بیلبورد اینترنت بانک اینترنت بانک ملت ماه شد بانک ملت ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ادامه مطلب
بیلبورد تبلیغاتی خیابان فرشته
مرداد, ۱۳۹۸
 
نوع موضوع کمپین مشتری تعرفه
بیلبورد اینترنت بانک اینترنت بانک ملت ماه شد بانک ملت ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
ادامه مطلب