بیلبوردها

بیلبورد تبلیغاتی بزرگراه امام علی (ع)
آگوست, 2019
 
نوع موضوع کمپین مشتری موقعیت
بیلبورد اینترنت بانک اینترنت بانک ملت ماه شد بانک ملت تهران
ادامه مطلب
بیلبورد تبلیغاتی بزرگراه حکیم
آگوست, 2019
 
نوع موضوع کمپین مشتری موقعیت
بیلبورد اینترنت بانک اینترنت بانک ملت ماه شد بانک ملت تهران
ادامه مطلب
بیلبورد تبلیغاتی تهرانپارس
آگوست, 2019
 
نوع موضوع کمپین مشتری موقعیت
بیلبورد اینترنت بانک اینترنت بانک ملت ماه شد بانک ملت تهران
ادامه مطلب
بیلبورد تبلیغاتی بزرگراه شهید عراقی
آگوست, 2019
 
نوع موضوع کمپین مشتری تعرفه
بیلبورد اینترنت بانک اینترنت بانک ملت ماه شد بانک ملت 1,920,000,000 ریال
ادامه مطلب
بیلبورد تبلیغاتی بزرگراه همت
آگوست, 2019
 
نوع موضوع کمپین مشتری تعرفه
بیلبورد اینترنت بانک اینترنت بانک ملت ماه شد بانک ملت 4,275,000,000 ریال
ادامه مطلب
بیلبورد تبلیغاتی خیابان دکتر شریعتی
آگوست, 2019
 
نوع موضوع کمپین مشتری تعرفه
بیلبورد اینترنت بانک اینترنت بانک ملت ماه شد بانک ملت 2,025,000,000
ادامه مطلب
بیلبورد تبلیغاتی بزرگراه شیخ فیض اله نوری
آگوست, 2019
 
نوع موضوع کمپین مشتری تعرفه
بیلبورد اینترنت بانک اینترنت بانک ملت ماه شد بانک ملت 2,700,000,000 ریال
ادامه مطلب
بیلبورد تبلیغاتی بزرگراه مدرس
آگوست, 2019
 
نوع موضوع کمپین مشتری تعرفه
بیلبورد اینترنت بانک اینترنت بانک ملت ماه شد بانک ملت 2,925,000,000 ریال
ادامه مطلب
بیلبورد تبلیغاتی خیابان فرشته
آگوست, 2019
 
نوع موضوع کمپین مشتری تعرفه
بیلبورد اینترنت بانک اینترنت بانک ملت ماه شد بانک ملت 1,080,000,000 ریال
ادامه مطلب